Villkor för Safepac Onlines tjänst

Licensvillkor:


Det är viktigt att du läser igenom villkoren noggrant, eftersom detta är avtalet som ingås mellan dig som kund och Farligt Gods Skolan Safepac AB (vidare kallat FGSS). Denna internetsida innehåller material som inkluderar text, fotografier och andra bilder och ljud som är skyddat genom upphovsrätt och/ eller andra rättigheter. Alla upphovsrättigheter och andra rättigheter i detta material är antingen ägt av FGSS eller licensierat till företaget av ägaren/ ägarna för dessa rättigheter så att företaget kan använda detta material som en del av denna internetsida.

 

Generellt för Licensen/ Kunden

Licens kan endast tecknas av myndiga personer samt av registrerade företag. Avtalet reglerar förhållandet mellan den som är registrerad som kund (kunden) och FGSS som leverantör av tjänsten med de tilläggstjänster som är tecknade av kunden. Bara korrekt ifyllt, korrekt daterat och accepterat Licensavtal kan godkännas av FGSS. Kunden är medveten om att om det uppstår problem, avbrott, och/ eller störningar på kundens tillgång till internet eller tekniska utrustning, medför detta automatiska avbrott och störningar på tjänsten som leveras av FGSS. FGSS är utan ansvar för driftsstörningar hos kundens bredbandsleverantör.

 

Licensens varaktighet

Licensens varaktighet är 12 månader räknat från registreringsdatumet och förnyas automatiskt för ett nytt år efter 12 månader så länge inget annat är avtalat.

 
Överföring

Licensen kan ej övertas av en annan person/ företag med mindre än genom skriftligt samtycke av FGSS.

 

Uppsägning

Uppsägning av licens skall ske skriftligt eller vid bekräftad mottagning på e-post och med uppsägningstid på 1 kalendermånad. Vid uppsägning av licensen återbetalas inte till kunden någon ersättning för påbörjat abonnemang och/ eller på förskottsbetalda belopp. Vid uppsägningstidens slut upphör kundens rätt till användning av de tjänster som tidigare tecknats.

 
Ansvar

Kunden kan själv lägga till underanvändare till sin licens. Personerna som kunden knyter upp mot sin licens måste vara anställda inom samma företag/ organisation som licensen är tecknad för. Underanvändaren har då tillgång till köp och genomförande av kurser på FGSS hemsida. Kunden som står registrerad på licensen är betalningsansvarig för de kurser/ tjänster som är beställda av sina underanvändare. Kunden är ansvarig för att inaktivera användarkonton för sina underanvändare som inte längre ska ha tillgång till utbudet av kurser.

 

Ansvarsfriskrivning

Informationen i FGSS´s webbkurser och material är under ständig uppdatering och utveckling enligt förändringar i myndighetskrav och regler. Ingen abonnent eller kursdeltagare rekommenderas att agera endast utifrån innehållet i dessa webbkurser, utan bör även genom professionell rådgivning kontrollera gällande lagar och regler för sin typ av produkt och omständigheter runt hanteringen i sin verksamhet. 

Trots alla ansträngningar som görs för att säkerställa riktigheten i kurser och material, skall FGSS inte hållas ansvarig för förlust eller skada orsakat av fel, försummelser, tryckfel eller feltolkningar av innehållet i kurserna och materialet. FGSS frånsäger sig allt ansvar till någon person eller verksamhet, då en köpare av dessa kurser enbart baserat sitt agerande på innehållet i kurserna samt dess material och inte i tillägg kontrollerat med en professionell och behörig rådgivare.

 
 
Lösenord

Vid registreringen som ny kund skapar kunden själv sitt personliga lösenord för inloggning. Kunden ansvarar för att ingen obehörig person får tillgång till lösenordet. Kunden ansvarar också för att de underanvändare som är knutna till licensen och skall använda sig av tjänsten/ produkten, är införstådd med dessa bestämmelser. Vid överträdelse av denna punkt kan kunden bli fråntagen behörigheten till sin licens utan att erhålla återbetalning på tidigare inbetalda avgifter.

 
Genomförande av kurs

Kurserna kan genomföras av varje kursdeltagare antingen individuellt eller i grupp. Om en kurs genomförs i en grupp av flera personer samtidigt måste varje kursdeltagare registreras som en egen underanvändare med tillhörande kurs. Efter genomförd kurs ska licensinnehavaren manuellt markera kursen som genomförd. Vid överträdelse av denna punkt kan kunden bli fråntagen behörigheten till sin licens utan att erhålla återbetalning på tidigare inbetalda avgifter.

 

Kursens levnadstid

Har en webbkurs inte genomförts senast 6 månader efter att den beställts blir kursen inaktiv och otillgänglig för kursdeltagaren. Anledningen till detta är att minimera risken för att kursdeltagaren skall få gammal och felaktig information eftersom kurserna uppdateras regelbundet enligt gällande regelverk.

 

Byte av namn på kursdeltagare

Byte av namn hos en registrerad kursdeltagare kan endast utföras av FGSS och på besked från kunden, eller en representant som godkänns av kunden. Detta kan ske under förutsättning att kursdeltagaren inte har en kurs registrerad som är genomförd. Om kursdeltagaren har en kurs registrerad men som ej är genomförd kan dock namnbyte utföras av FGSS. Eftersom denna process medför extra arbete för FGSS så har FGSS rätt att debitera kunden en administrativ kostnad på 50% av kursens ursprungliga pris (per namn som skall bytas ut).

 

Kursintyg

Kursdeltagaren kan själv skriva ut sitt intyg som genereras automatiskt efter genomförd kurs. 

 

Beställning av plastkortsintyg (gäller ADR 1.3)

Vid köp av en ADR 1.3 webbkurs kan i tillägg ett intyg i kreditkortsformat beställas till en kostnad av 80 sek. Kunden kan även efterbeställa plastkortsintyg för sina kursdeltagare som genomfört kursen ADR 1.3, till en kostnad av 140 sek per intyg. Beställningen skall göras via mail till FGSS med en deltagarförteckning samt det datum respektive deltagare genomfört kursen. Vid beställning av extra/nytt plastkortsintyg där kund endera lämnat felaktiga uppgifter vid beställning, eller tappat bort ett kort och önskar få tillsänt ett nytt så tillkommer en avgift på 140 sek per intyg.

 
Betalningsvillkor

Betalningsplikt för alla beställda och/ eller förbrukade tjänster, startar när kunden registrerat sig. Kunden är ansvarig för betalning av tjänsten enligt gällande villkor. Faktura för utförda tjänster genereras automatiskt i kundens användarprofil. Kunden ansvarar för att tillhandahålla FGSS rätt faktureringsadress och betalningsreferens. Om fel uppgifter uppges är det kundens ansvar att själv vidaresända faktura till rätt adress, ev ändra underlaget. Licenskostnaden faktureras årligen förskottsvis. Faktura sändes per e-post eller post. Vid försenad betalning tillkommer räntor, påminnelseavgift och inkassoavgift enligt gällande lagstiftning. Vid utebliven betalning kan FGSS stänga eller reducera kundens tillgång till tjänsterna fram till dess att betalning erhållits. Vid avstängning gäller ersättningsavgiften för återöppnande enligt punkten nedan.

 
Priser/villkor

Priser/villkor framgår på FGSS :s hemsida. FGSS har rätt till att reglera sina priser/villkor med 1- (en)- månads varsel. Om kunden inte accepterar ändringarna, kan kunden skriftligen säga upp licensen med 1 månads uppsägning räknat från den dagen ändringen träder i kraft. Om kunden har fått sin licens spärrad på grund av misskötsel och önskar att öppna licensen på nytt kan FGSS kräva en ersättningsavgift för återöppnande av stängd licens. Ersättningsavgiften är minimum SEK 500,- och är begränsad till max SEK 2500,-. Vid fel i betalning eller fakturering åligger det bägge parter att informera den andre om detta.

 
Ersättning

FGSS  är inte ansvarig för eventuella avbrott, ofullständiga tjänster osv. som en påföljd av omständigheter utanför FGSS kontroll, t.ex. strömavbrott, brist på internettillgång, fel på kundens egen utrustning, force majeure osv. FGSS är endast ansvarig för skada i den utsträckningen att skadan direkt kan hänvisas tillbaka till tjänsterna eller användning av dessa. Detta gäller dock inte om felet framkommit från omständigheter utanför FGSS kontroll som FGSS inte kunde förväntas förutse. FGSS är inte ansvarig inför kunden för indirekt förlust genom användning av tjänsterna, såvida inte felet är vållat av grov oaktsamhet från FGSS sida. Kunden är ansvarig för andra som får tillgång till tjänsterna och är därigenom ansvarig för missbruk av kundens licens. Kunden är ersättningsansvarig som följd av missbruk eller störningar orsakade från kundens sida. Ändringar i erbjudande och tjänster. Tjänsten kan ändras i omfång och innehåll och ha kontrollerade avbrott som en följd av strukturella och nödvändiga ändringar. Alla ändringarna ska föranmälas via e-post till kundens angivna e-post adress minst 24 timmar innan avbrottet sker.

 

Kommunikation

FGSS med sina distributörer och partners kommunicerar elektroniskt med sina kunder. Kunden får all tillgänglig information via e-post eller hemsidan. Kunden är ansvarig att registrera sig med korrekt och aktiv e-postadress och att genast meddela adressändringar.

 

Tekniskt

Kunden är ansvarig för tillgång till tjänsten via internet.

 
Kundupplysningar

FGSS behandlar data som kunden registrerar och genererar (kundupplysningar) efter angivna lagar och regler. Genom att ingå detta avtal ges FGSS rätt att bevara de kundupplysningar som av kunden uppges vid beställning, samt upplysningar som framkommer och är nödvändiga för leverans och fakturering. FGSS kan inte ge ut kundupplysningar (kundens namn, adress, telefonnummer, e-post) till utomstående. Utlämnande av uppgifter kan likaväl ske när; 1) kunden har lämnat skriftligt samtycke, 2) det förekommer föreskrift i lagen för sådant utlämnande, 3) i förbindelse med betalningskrav (inkasso), 4) i samband med bokföring.

 

Force Majeure

Ingen av parterna är ansvariga för förseningar eller fel orsakat av Force Majeure.

 

Tvist

Eventuella tvister mellan kunden och FGSS skal avgöras enligt svensk lag och rätt.

 

Ikraftträdning

Villkoren träder i kraft i samband med registrering.


GDPR Privacy policy

 

Farligt gods skolan Safepac AB integritetspolicy för behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

2018-05-22

Personuppgiftsansvarig

Farligt gods skolan Safepac AB Org.nr. 556779-9829 och Safepac international AB Org.nr. 559095-0167, är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som organisationerna samlar in. Personuppgifter kommer att överföras mellan dessa organisationer för information- och kunskapsutbyte och resursallokering.


Ändamål med registrering och behandling av personuppgifter

Du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till Safepac. All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och vi vidtar löpande åtgärder för att skydda dina personuppgifter. 

Safepac behandlar personuppgifter när du:

 • beställer en produkt eller tjänst
 • anmäler dig till en kurs eller seminarium
 • anmäler dig som användare på vår websida, till nyhetsbrev, kampanjerbjudande eller en tävling/event
 • kontaktar oss i andra ärenden via t.ex. post, mejl eller sociala medier


Ändamål med registrering av personuppgift

 • För att kunna hantera beställning och köp - Krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi kan tvingas neka dig köpet. 
 • För att kunna fullgöra Safepacs rättsliga förpliktelser - Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav. 
 • För att kunna hantera kundserviceärenden - Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice via telefon eller digitala kanaler t.ex. sociala medier för att kunna fullgöra avtal med den registrerade.
 • För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system - Anpassning av tjänster för att förenkla och bli mer användarvänliga och lyfta fram funktioner som ofta används av kunder. Uppgifterna behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter. 
 • För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget - Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser. Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång. 
 • För att kunna administrera din abonnerade tjänst - Skapandet av inloggningsfunktion. Säkerställande av din identitet och ålder. Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter.
 • I vissa fall för att säkerställa de lagkrav som ställs i lag, förordning och föreskrifter inom vårt gebit som innebär möjlighet för tillsynsmyndigheter att kontrollera en utbildnings genomförande. 


Känsliga personuppgifter

Safepac registrerar inte känsliga personuppgifter. Om du själv lämnar sådan information, t.ex. vid kursdeltagande att du är allergisk mot viss kost, förutser vi att du vill att vi registrerar uppgifterna. 

Vilka personuppgifter behandlar vi

De personuppgifter vi behandlar är:

 • Namn
 • Adressuppgifter (huvudanvändare)
 • Telefonnummer
 • Mejladress
 • Personnummer

I övrigt använder sig Safepac endast av dina personuppgifter för det ändamål för vilket du lämnat dem. 

Samtycke vid behandling av personuppgifter

I enlighet med personuppgiftslagen/GDPR registrerar vi inga uppgifter utan ditt samtycke.

Genom att du tecknar ett abonnemang, registrerar dig för kurs, köper en vara eller tjänst, anmäler dig som prenumerant på nyhetsbrev samt skickar mejl eller post till Safepac, godkänner du att vi lagrar dina uppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ditt godkännande. 

Vilka kan komma att få tillgång till dina personuppgifter

I den utsträckning som krävs för att vi ska kunna administrera våra tjänster delar vi i vissa fall dina personuppgifter med så kallade personuppgiftsbiträden. Exempelvis kursadministration, webutveckling,marknadsföring/utskick, betallösningar eller i de fall det krävs av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning i enlighet med våra instruktioner och de har inte rätt att använda uppgifterna till andra ändamål än vad som avtalats i instruktionerna.

Genom avtal förbinder de sig att garantera säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav och vidta vissa tekniska- och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. 

 

Dina rättigheter som registrerad


Rätt till registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Safepac i ett maskinläsbart format.

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om registerutdrag kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person. 


Tillägg till de nuvarande användarvillkoren mellan dig (\"Personuppgiftsansvarig\") och Farligt gods skolan Safepac AB Org:556779-9829 samt Safepac international AB 559095-0167 (\"Personuppgiftsbiträde\") angående behandling av Personuppgiftsansvarigs personuppgifter. Detta Personuppgiftsbiträdesavtal kallas hädanefter \"Biträdesavtal\". I de fall det finns motsägelser mellan användarvillkoren och Biträdesavtalet har användarvillkoren företräde.

Allmänt

Personuppgiftsbiträde åtar sig att behandla personuppgifter i enlighet med användarvillkoren, Personuppgiftsansvarigs instruktioner samt Personuppgiftslagen (1998:204) och personuppgiftsförordningen (1998:1191). Den 25 maj 2018 ersätts dessa lagar och förordningar av den allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (\"GDPR\") som från och med detta datum gäller istället.

Det kan vara att användaren av tjänsten är ett Personuppgiftsbiträde. I sådana fall gäller denna överenskommelse som ett underbehandlingsavtal där användaren betraktas som Personuppgiftsbiträde och Safepac är Underbiträde. I sådana fall gäller vad som anges angående Personuppgiftsansvarig i detta avtal för Personuppgiftsbiträdet och vad som anges angående Personuppgiftsbiträdet ska gälla för Underbiträdet.

Instruktioner och kontroller av Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsbiträdet och personer anlitade av denne får endast behandla personuppgifter i enlighet med användarvillkoren eller sådana instruktioner som givits av Personuppgiftsansvarig. Om Personuppgiftsbiträdet anser att instruktionerna är otillräckliga för att detta avtal ska kunna fullföljas, ska Personuppgiftsbiträdet utan dröjsmål informera Personuppgiftsansvarig om detta och avvakta ytterligare instruktioner från Personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsansvarig har rätt att, på egen bekostnad, kontrollera att Personuppgiftsbiträdet följer villkoren. Personuppgiftsbiträdet är skyldig att ge det stöd som krävs för att utföra en sådan kontroll. Om Personuppgiftsansvarig hittar allvarliga brister eller överträdelser har Personuppgiftsansvarige rätt att säga upp detta avtalet med omedelbar verkan.

Nya funktioner som påverkar användarvillkoren

Om nya funktioner i tjänsten leder till förändrad hantering av data eller införande av nya datatyper ska detta informeras om på tjänsten hemsida. Personuppgiftsansvarig kan inom två (2) veckor från dagen för offentliggörandet motsätta sig förändringarna och om rimliga skäl anförs har denne rätt att säga upp användaravtalet. Sådan uppsägning skall inte betraktas som ett avtalsbrott och därmed inte medföra några påföljder.

 

Begäran från och kontakter med myndigheter och registrerade

Om en prenumerant, Datainspektionen, Integritetsskydds-myndigheten eller någon tredje part begär information om behandling av personuppgifter från Personuppgiftsbiträde ska Personuppgiftsbiträde hänvisa begäran till Personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsbiträde har inte rätt att avslöja personuppgifter eller information om behandling av personuppgifter om det inte krävs enligt lag eller uttryckligen instrueras av Personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsbiträde ska utan dröjsmål informera Personuppgiftsansvarig om eventuella förfrågningar eller andra kontakter med Datatillsynsmyndigheten eller någon annan myndighet som berör eller kan påverka behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsbiträde har ingen rätt att företräda eller agera på Personuppgiftsansvarig vägnar i förhållande till prenumeranten, Datainspektionen, Integritetsskydds-myndigheten, någon annan myndighet eller någon tredje part.

Personuppgiftsbiträde ska, mot rimlig ersättning, bistå Personuppgiftsansvarig med att presentera information som har begärts av Datainspektionen, Integritetsskydds-myndigheten, annan myndighet eller den registrerade.

Säkerhet

Personuppgiftsbiträde ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna från obehörig tillgång, förstörelse, förlust eller ändring. Åtgärderna ska vara lämpliga med avseende på (a) tillgänglig teknologi, (b) kostnader, (c) särskilda risker som är förknippade med behandlingen och (d) personuppgifternas känslighet.

Personuppgiftsbiträde ska i detta syfte överensstämma med Datainspektionen instruktioner, i synnerhet Datainspektionens allmänna råd om säkerhet för personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde ska vidta lämpliga tekniska och praktiska åtgärder för att möjliggöra utredning av eventuella och misstänkta säkerhetsbrott avseende personuppgifter, såsom obehörig åtkomst, förstörelse, förlust eller förändring.

Personuppgiftsbiträde garanterar att alla som har tillgång till personuppgifter är bundna av sekretess. För att undvika tvekan ska sådan konfidentialitet gälla även i kontakter med myndigheter och registrerade.

Underbiträde

Personuppgiftsbiträde ska ha rätt att använda underleverantörer för behandling av personuppgifter (\"Underbiträde\"), under förutsättning att Underbiträde är bundna av åtminstone samma åtaganden och skyldigheter gentemot Personuppgiftsansvarig som Personuppgiftsbiträde i enlighet med detta Avtal. Personuppgiftsbiträdet är helt ansvarig gentemot Personuppgiftsansvarig för Underbiträdets handlingar och hantering av personuppgifter.

Radering och återlämnande av personuppgifter

Personuppgiftsbiträde och dess Underbiträden ska, i enlighet med Personuppgiftsansvarigs beslut om radering av personuppgifter, helt eller delvis radera sådana personuppgifter från vilket medium de lagras, så att personuppgifterna inte kan återskapas eller se till att det är anonymiserade på ett sådant sätt att det inte går att koppla till en individ. Raderingen eller anonymiseringen ska vara genomförd inom nittio (90) dagar efter Personuppgiftsansvarig beslut om radering av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig och Personuppgiftsbiträde är överens om att Personuppgiftsbiträdet och alla Underbiträden ska, efter avslutad bearbetning, antingen returnera alla överförda personuppgifter, inklusive kopior, till Personuppgiftsansvarig eller radera dem i enlighet med ovanstående stycke.

På begäran ska Personuppgiftsbiträdet intyga skriftligen (e-post eller skriftligt meddelande i tjänsten) att sådan retur och/eller radering eller anonymisering har slutförts eller, i förekommande fall, tidsramen inom vilken sådan åtgärd kommer att utföras.

Ansvar

Personuppgiftsansvarige ansvarar för att behandling sker i enlighet med den för varje tidpunkt gällande Lagstiftning.

Personuppgiftsbiträdet ska ansvara för eventuella skador som orsakats Personuppgiftsansvarig om behandling av personuppgifter skett i strid med Personuppgiftsansvariges instruktioner, detta avtal eller användarvillkoren. Personuppgiftsbiträdets ansvar ska emellertid omfattas av samma begräsningar som anges i användarvillkoren.

Villkor och uppsägning

Detta avtal ska gälla under den tid Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för Personuppgiftsansvarig.

Parterna är införstådda med och godkänner att ifall Lagstiftningen eller tillämpliga myndighetsanvisningar avsevärt förändras, ska villkoren i detta Biträdesavtal justeras så att de i största möjliga utsträckning motsvarar de principer Parterna ursprungligen avsåg när detta Biträdesavtal ingicks.

Tvister och tillämpliga lagar

Avtalet ska tolkas i enlighet med och regleras av svensk lag.

 

Eventuell tvist som härrör från eller relaterar till detta avtal skall avgöras i Svensk domstol varvid Stockholms tingsrätt är första instans.